Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ADS 21, februari 2021. KvK 77801318

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden

Deze algemene, betalings- en leveringsvoorwaarden gaan van kracht vanaf 1 mei 2021.

ADS 21. Opdrachtgever de contractpartij ( iedere natuurlijke of rechtspersoon) waar ADS 21 een overeenkomst mee sluit, al dan niet via verwijzing door een tussenpartij/verwijzer. De contractpartij is de partij die kosten van de verleende opdracht voor haar rekening neemt. Aanbod(Programma’s) dienstverlening door ADS 21 ten behoeve van een cliënt.

Cliënt is de natuurlijke persoon die bij ADS 21 voor een intake, product, dienst, programma is aangemeld.

Verwijzer/ Tussenpartij is de partij die al dan niet op basis van een overeenkomst cliënten naar ADS 21 (door)verwijst. Overeenkomst de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van opdracht die tot stand is gekomen door aanvaarding van opdrachtgever van een door ADS 21 verstrekte offerte, of op basis van een raamcontract en waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen ADS 21 en opdrachtgever inzake al hetgeen door ADS 21 wordt verstrekt of verricht in de ADS 21 vestiging of elders door ADS 21 wordt geleverd. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien ADS 21 bij de uitvoering de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden.

2.2 Afwijkende voorwaarden zijn voor ADS 21 alleen bindend indien en voor zover die voorwaarden vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en door ADS 21 zijn aanvaard.

2.3 Aanmelding van een cliënt en/of acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, of indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onredelijk bezwarend wordt geoordeeld, althans indien aan die bepaling haar werking wordt ontnomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. ADS 21 en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde voor wat betreft de nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen wordt.

2.5 ADS 21 komt het recht toe deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

2.6 In het geval van enige discrepantie tussen de tekst van de overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de tekst van de overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 De offertes van ADS 21 zijn dertig (30) dagen geldig en hebben gedurende die termijn een vrijblijvend karakter, tenzij anders aangegeven. ADS 21 is pas aan de offerte gebonden indien opdrachtgever deze heeft aanvaard.

3.2 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en ADS 21 komt stand doordat opdrachtgever de door ADS 21 verstrekte offerte aanvaardt of een overeenkomst of contract tekent. Aanvaarding van de offerte kan geschieden op de volgende wijzen:

3.2.1 door ondertekening en retournering van de offerte via post of e-mail;

3.2.2 door een e-mail van opdrachtgever aan ADS 21 met de ondubbelzinnige mededeling dat de offerte wordt aanvaard;

3.2.3 indien tussen partijen een SLA of andere overeenkomst voor structurele samenwerking bestaat: door aanmelding van een cliënt, waarna door ADS 21 een offerte wordt toegezonden, waarna de dienstverlening een aanvang neemt, terwijl opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt tegen (de inhoud van) de offerte.

3.3 Indien bij de aanvaarding van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden gemaakt, komt de overeenkomst pas tot stand indien en nadat ADS 21 aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze voorbehouden en/of wijzigingen in te stemmen.

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen looptijd. De overeenkomst voor een programma van een cliënt eindigt van rechtswege na voltooiing dan wel beëindiging van het programma. De overeenkomst voor het leveren van workshops, trainingen, nascholingen en vergelijkbare dienstverlening eindigt nadat het betreffende product dan wel de betreffende dienstverlening door ADS 21 is geleverd. Het hier bepaalde geldt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

3.5 Indien geen looptijd is overeengekomen, dan eindigt de overeenkomst door opzegging van ADS 21 of opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Het hier bepaalde geldt, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden interventies

4.1 Het programma van ADS 21 start door aanmelding van een cliënt. De opdrachtgever ontvangt een offerte of factuur met daarin vermeld het voorgestelde programma. Door acceptatie van de offerte verklaart opdrachtgever akkoord te zijn met de levering door

ADS 21 van het voorgestelde programma.

4.2 Indien cliënt genoodzaakt is een gemaakte afspraak gedurende een programma af te zeggen, dient dit ten minste 24 uur vóór de afspraak te gebeuren. Indien cliënt niet op een afspraak verschijnt zonder deze ten minste 24 uur van tevoren te hebben afgezegd, brengt ADS 21 de gereserveerde tijd in rekening tegen een tarief van € 125,00 per uur.

4.3 Indien ADS 21, cliënt en opdrachtgever gezamenlijk besluiten tot voortijdige beëindiging van een programma dan gelden voor de betalingsverplichting van opdrachtgever de volgende regels:

4.3.1 het stoppen na een introductiegesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden;

4.3.2 het stoppen na een intake zijn alleen de kosten van de intake verschuldigd;

4.4 Indien opdrachtgever en/of cliënt het programma eenzijdig, zonder instemming van ADS 21, voortijdig beëindigt door mededeling van die beëindiging aan ADS 21, dan gelden voor de betalingsverplichting van opdrachtgever de volgende regels:

4.4.1 het stoppen na een introductiegesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden;

4.4.2 het stoppen na een intake zijn alleen de kosten van de intake verschuldigd;

4.5 Indien cliënt zonder bericht niet komt opdagen en niet reageert op pogingen van ADS 21 tot contact, dan stelt ADS 21 opdrachtgever hiervan in kennis. Als ook na dat bericht van ADS 21 aan opdrachtgever cliënt niet komt opdagen en geen contact opneemt, dan is het programma beëindigd en is opdrachtgever het volledige geoffreerde tarief verschuldigd.

4.6 Indien ADS 21 tijdens een programma adviseert dat een ander dan het geoffreerde programma noodzakelijk is om succesvol resultaat te behalen, dan zal dat aan opdrachtgever worden gemeld. Door acceptatie via schriftelijke of e-mail bevestiging wordt de bestaande overeenkomst dan vervangen door het aangepaste programma.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1 ADS 21 is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar te wijzigen. Nieuwe tarieven worden minimaal twee maanden vóór het einde van ieder kalenderjaar aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.

5.2 Indien opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van een toegezonden factuur dient opdrachtgever deze binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te maken onder opgave van redenen. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

5.3 Bezwaren tegen de (hoogte van de ) factuur of de wijze waarop diensten zijn verricht, schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Bij tussentijdse wijziging van de opdracht, bijvoorbeeld door voortijdig stoppen door cliënt, opdrachtgever of verwijzer of door aanpassen van het programma, gelden de bepalingen zoals omschreven in artikel 4. 5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan ADS 21 verschuldigd: – de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag van het openstaand bedrag tot aan de dag der algehele voldoening – alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, die ADS 21 voor de incassering van haar vordering moet maken; waaronder begrepen administratiekosten (gefixeerd op 75 euro) en 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten. – binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste openstaande factuur.

5.5 ADS 21 diensten zijn voor zover deze voldoen aan de door de fiscus gestelde regelgeving niet vrijgesteld van BTW (omzetbelasting). Over de geleverde diensten is BTW verschuldigd. Deze belasting wordt aan de Opdrachtgever doorbelast.

Artikel 6. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

6.1 De aansprakelijkheid van ADS 21 ten gevolge van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende dienst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met de looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de dienst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal in geen geval de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onder de door ADS 21 afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.

6.2 De aansprakelijkheid van ADS 21 voor indirecte schade is volledig uitgesloten. Onder indirecte schade is in elk geval – maar niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade als gevolg van een loondoorbetalingverplichting terwijl een werknemer geen arbeid kan verrichten.

6.3 ADS 21 is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van opdrachtgever, van welke aard ook, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, werkgever en/of cliënt.

6.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel of indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ADS 21.

6.5 ADS 21 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: (i) overmacht van door ADS 21 ingeschakelde derden; (ii) overheidsmaatregelen; (iii) elektriciteitsstoring; (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (v) staking; (vi) algemene vervoersproblemen; (vii) de onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden; (viii) brand; (ix) ontploffing; (x) waterschade.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart ADS 21 voor alle aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen verwijzer, werkgever en/of cliënt, die het gevolg zijn van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen ADS 21 en opdrachtgever, en waarvoor ADS 21 niet aansprakelijk zou zijn indien zij jegens die derden een beroep zou kunnen doen op alle bepalingen in dit artikel.

Artikel 7. Intellectueel Eigendom

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van de overeenkomst door ADS 21 of door ADS 21 in samenwerking met (medewerkers van) opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld, volledig toe aan ADS 21. Het is opdrachtgever niet toegestaan om inbreuk te maken op deze rechten van intellectueel eigendom.

Artikel 8. Privacy

8.1 ADS 21 zal vertrouwelijke (persoons)gegevens betreffende cliënt, opdrachtgever en verwijzer die ADS 21 verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden openbaren, behoudens voor zover ADS 21 ingevolge geldende wet- en regelgeving daartoe is verplicht of ADS 21 van cliënt, verwijzer of opdrachtgever daartoe toestemming heeft verkregen.

8.2 ADS 21 legt een geheimhoudingsplicht zoals in voorgaand lid omschreven op aan al haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

8.3 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van informatie die zij verkrijgt in het kader van de uitvoering van een of meer overeenkomsten met ADS 21 en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift opdrachtgever tot bekendmaking verplicht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ADS 21 en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ADS 21 op deze pagina.